Skip to content

Solutionarea petitiilor

SPITALUL DE RECUPERARE BRADET – Argeș

 • Petițiile reprezintă cereri, reclamații, sesizări sau propuneri formulate în scris ori prin poștă electronică de către cetățeni sau organizații legal constituite, adresate autorităților și instituțiilor publice (autorități și instituții publice centrale și locale, servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companii și societăți naționale, societăți comerciale de interes județean sau local, precum și regii autonome).

  În conformitate cu prevederile art. 51 din Constituția României privind dreptul la petiționare, cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții formulate numai în numele semnatarilor, respectiv organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă, iar autoritățile publice au obligația să răspundă la petiții în termenele și în condițiile stabilite potrivit legii. Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxă.

  Modul de exercitare a dreptului de petiționare, precum și modul de soluționare a petițiilor sunt aspecte reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2002.

  Termene de soluționare a petițiilor

  Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

  În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, cu notificarea prealabilă a petentului.

  Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta. Pentru soluționarea petițiilor greșit îndreptate, transmise la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea sau instituția publică competentă.

  Precizări suplimentare

  Nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește. Când ultima zi a unui termen care într-o zi nelucrătoare, termenul de prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.

  Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.

  Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 18 ianuarie 2018

  M.Of. nr. 84 din 1 februarie 2002

  ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Opiniile pacienților 

testimonial-stars
Traducere »